REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu GMRANK.pl1. Definicje

 1. Usługodawca – GYMRANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 10C/68. REGON: 362376207, NIP: 5842743684
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Użytkownicy dzielą się na:
  1. Użytkownik niezalogowany;
  2. Użytkownik zalogowany.
 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulamin.
 4. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.gmrank.pl.
 5. Klub – siłownia lub klub fitness lub inny podmiot świadczący usługi związane ze sportem lub rekreacją, który:
  1. Zaakceptował niniejszy Regulamin świadczenia Usług;
  2. Zarejstrował się w Serwisie;
  3. Wykupił dostęp do Serwisu.
 6. Trener – osoba fizyczna, która świadczy usługi z zakresu sportu i rekreacji lub dietetyki lub jest współpracownikiem lub pracownikiem Klubu. Ponadto:
  1. Zaakceptował niniejszy Regulamin świadczenia Usług;
  2. Zarejstrował się w Serwisie;
  3. Wykupił dostęp do Serwisu.
 7. Konto – zindywidualizowany kanał komunikacyjny za pomocą, którego Użytkownicy, Klub i Trener mogą korzystać z Serwisu.
 8. Certyfikat – potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie określonym przez Usługodawcę. Warunki jakie muszą spełnić poszczególne podmioty by uzyskać Certyfikat:
  1. Trener:
   • opłacenie Abonamentu;
   • średnia ocena przekracza 3;
   • posiada powyżej 50. ocen.
  2. Klub:
   • akceptacja Konta przez Usługodawcę
   • opłacenie Abonamentu;
   • średnia ocena przekracza 3;
   • posiada powyżej 50. ocen.
   • działa zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etyki.
 9. Ranking – klasyfikacja w kolejności Klubów, Trenerów według wartości liczbowych ocen przyznanych przez Użytkowników. Istnieje Ranking Ogólnopolski i Ranking Wojewódzki. Pozycja w rankingu zależy od posiadania Certyfikatu: wyżej pozycjonowany jest Klub i Trener posiadający Certyfikat.
 10. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej.
 11. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkowników, Klub i Trenera przy rejestracji w Serwisie.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 13. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie Usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemu teleinformatycznego, na indywidualne żądanie Użytkowników, Klubu, Trenera, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumienie ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 14. Abonament – opłata uiszczana przez Klub, Trenera na rzecz Usługodawcy, która umożliwia korzystanie z Usług w Serwisie.
 15. Płatności drogą elektroniczną – wybrany przez Usługodawcę system płatności elektronicznych przez agenta rozliczeniowego, płatność kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej, umożliwiający dokonywanie zapłaty przez Klub i Trenera Abonamentu na rzecz Usługodawcy oraz dokonywanie zakupu karnetów do Klubu przez Użytkowników zalogowanych.
 16. Operator Systemu Płatności – wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
 17. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 18. Cookies – pliki testowe, w których zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta Użytkownicy, Klub, Trener. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia z Serwisem, mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 19. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: „kc”).

2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  3. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  4. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Regulamin, który jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.gmrank.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

3. Rejestracja

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, założenia konta i zaakceptowania Regulaminu, polityki cookies, polityki prywatności oraz przystąpienia do korzystania z Usług albo w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonują rejestracji, po zaakceptowaniu Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Użytkownik przystępując do korzystania z Usług bez dokonywania rejestracji oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Konta Użytkowników

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę Konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego Konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy Konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określone nazwie, a utworzone już Konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione informacje, ze jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia lub usunięciu Konta Usługodawca poinformuje Użytkownika po podjęciu decyzji w tej sprawie w ciągu 72 h.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu lub za pomocą zalogowania się przez portal społecznościowy Facebook. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługodawcy lub osobie trzeciej na skutek ich ujawnienia.
 5. Tylko zalogowany Użytkownik może:
  1. uzupełnić/zmienić swoje dane profilowe;
  2. ocenić Trenera/Klub;
  3. dodawać opinie o Trenerze/Klubie;
  4. kupić karnet do danego Klubu, o ile obsługuje program partnerski “ebeactive.pl”;
  5. wyświetlić ranking Trenerów/Klubów.
 6. Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, z wyjątkiem umów zawartych z Klubami na zakup karnetu do danego Klubu, w tym celu Użytkownik powinien drogą elektroniczną oświadczyć Usługodawcy swoją chęć rezygnacji z skorzystania z Usług. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie umożliwić dezaktywację konta Użytkownika.

5. Konto Trenera/Instruktora

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Trenera w ramach Serwisu unikalne Konto o nazwie wybranej przez Trenera.
 2. Trener podając nazwę Konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego Konta nie narusza praw osób trzecich. Trener ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy Konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Trener może odmówić utworzenia Konta o określone nazwie, a utworzone już Konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione informacje, ze jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia lub usunięciu Konta Usługodawca poinformuje Trenera o podjęciu decyzji w tej sprawie w ciągu 72h.
 4. Trener uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu lub za pomocą zalogowania się przez portal społecznościowy Facebook. Trener zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Trener ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługodawcy lub osobie trzeciej na skutek ich ujawnienia.
 5. Utworzenie Konta Trenera uzależnione jest od zapłaty Abonamentu, który wynosi:
  1. 35 zł netto za miesiąc korzystania z Serwisu;
  2. 70 zł netto za kwartał korzystania z Serwisu;
  3. 130 zł netto za pół roku korzystania z Serwisu.
  4. 210 zł netto za miesiąc korzystania z Serwisu przy umowie na czas nieoznaczony (wybranie tej opcji przy dokonywaniu opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług na czas nieoznaczony w świetle przepisów kc).
 6. Abonament należy uiścić z góry za jeden z wymienionych powyżej okresów.
 7. Za moment dokonania płatności Abonamentu uznaje się moment zaksięgowania Abonamentu na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Trener nie może oceniać, ani komentować swojego profilu.
 9. Trener może wypowiedzieć umowę przewidzianą w 5.5.4. niniejszego Regulaminu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Konto Klubu/Obiektu Sportowego

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Klubu w ramach Serwisu unikalne Konto o nazwie wybranej przez Klub.
 2. Klub podając nazwę Konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego Konta nie narusza praw osób trzecich. Klub ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy Konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Klub może odmówić utworzenia Konta o określone nazwie, a utworzone już Konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione informacje, ze jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia lub usunięciu Konta Usługodawca poinformuje Klub o podjęciu decyzji w tej sprawie w ciągu 72h.
 4. Klub uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Klub zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Klub ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługodawcy lub osobie trzeciej na skutek ich ujawnienia.
 5. Utworzenie Konta Klubu uzależnione jest od zapłaty Abonamentu, który wynosi:
  1. 197zł netto za miesiąc korzystania z Serwisu;
  2. 394 zł netto za kwartał korzystania z Serwisu;
  3. 985 zł za pół roku korzystania z Serwisu.
  4. 197 zł netto za miesiąc korzystania z Serwisu przy umowie na czas nieoznaczony (wybranie tej opcji przy dokonywaniu opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług na czas nieoznaczony w świetle przepisów kc).
 6. Abonament należy uiścić z góry za jeden z wymienionych powyżej okresów.
 7. Za moment dokonania płatności Abonamentu uznaje się moment zaksięgowania Abonamentu na rachunku bankowego Usługodawcy.
 8. Klub nie może oceniać, ani komentować swojego profilu.
 9. Klub może wypowiedzieć umowę przewidzianą w 5.5.4. niniejszego Regulaminu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Płatności

 1. Płatności można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.
 3. Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczony przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności.
 4. Użytkownik jest automatycznie przekierowywany, odpowiednio:
  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności;
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku.
 5. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 6. W celu dokonania płatności za karnet Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności.

8. Wymagania techniczne świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z Internetem;
  2. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej lub odpowiedniej aplikacji;
  3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji.

9. Prawa i obowiązki

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Zakazane jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, Klub, Trenera treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Zakazane jest również kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacja Serwisu;
  2. informowania poprzez adresy elektroniczne Użytkowników, Klubów, Trenerów o technicznych aspektach dotyczących funkcjonowania Serwisu;
  3. zaprzestania świadczenia usług i skasowanie lub zawieszenia konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania Regulaminu lub jeżeli świadczenie Usług jest niemożliwe przez Usługodawcę;
  4. w przypadku Klubów i Trenerów powyższe postanowienia również znajdują zastosowanie, z tym zastrzeżeniem, że możliwość zawieszenia lub usunięcia konta istnieje również w przypadku nie opłacenia Abonamentu.

10. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Trenera, Klub i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika, Trenera, Klubu w tym, za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika, Trenera, Klub o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika, Klubu, Trenera wskutek naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Klub, Trenera.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników, Klub, Trenera z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, Klub, Trenera;
  3. utratę przez Użytkownika, Klub, Trenera danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  5. podania przez Użytkowników, Klub, Trenera nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
  6. nieprzestrzegania przez Użytkownika, Klub, Trenera Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2015.r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik, Klub, Trener ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że Użytkownik, Trener, Klub zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika, Trenera, Klub, który nie wypowiedział Umowy, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianach.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na podstawie niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny z uwagi na siedzibę Usługodawcy.